/ آنچه به جان خریده ایم به نان نمی فروشیم

http://nasleshahvar.ir/?q=content/%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%DA%A9%D9%85%D9%BE%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D9%87%DB%8C%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%A2%D9%86%DA%86%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85

گزارش خبری

ترس آمریکا از قدرت ایران است نه تولید سلاح هسته ای/ بازدید از مراکز نظامی ممنوع

http://nasleshahvar.ir/?q=content/%D8%AA%D8%B1%D8%B3-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%86%D9%87-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B2-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%85%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9

نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران:

تیم هسته ای در مذاکرات به نتیجه حداقلی بسنده نکند / القای ناامیدی در جامعه هیچ دردی را دوا نمی کند

http://nasleshahvar.ir/?q=content/%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B0%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%AA%DB%8C%D8%AC%D9%87-%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D9%82%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%B3%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%86%DA%A9%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D9%87%DB%8C%DA%86-%D8%AF%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D9%88%D8%A7-%D9%86%D9%85%DB%8C

عضو شورای شهر شاهرود:

تیم مذاکره کننده خط قرمز ها را رعایت کند/فرمایشات مقام معظم رهبری در رأس همه امور قرار گیرد

http://nasleshahvar.ir/?q=content/%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D9%85%D8%B0%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D9%87-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AE%D8%B7-%D9%82%D8%B1%D9%85%D8%B2-%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%B1%D8%B9%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D9%86%D8%AF%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%B9%D8%B8%D9%85-%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%A3%D8%B3-%D9%87%D9%85%D9%87-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%AF

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


محبوبه مهدوی نژاد، مبلغ و فعال سیاسی در گفتگو با خبرنگار شاخه طوبی سمنان با تأیید گزاره برگ ملی گفت: فکت شیت ایرانی گزاره برگ کاملی است که آن نه تنها سند هوشیاری و بصیرت ملت ایران است، بلکه اتمام حجتی برای تیم مذاکره کننده کشورمان است که مبنای حرکتی خوبی برای آنها در مذاکرات باشد.

"گزاره برگ ملی"، مطالبات واقعی ملت و رهبری است

مهدوی نژاد با بیان اینکه  "گزاره برگ ملی"، مطالبات واقعی ملت و رهبری است، افزود: اصولی که در این گزاره برگ ملی آمده است مطابق خواسته های رهبر معظم انقلاب و مردم ایران است که باید طبق همان عمل شود.

این فعال سیاسی با اشاره به بیانات رهبری در خصوص اینکه "من اجازه نمی دهم کسی با دانشمندان  هسته ای را بازجویی کند" اظهار کرد: هیچ گونه نظارت در مراکز امنیتی و هسته ای پذیرفته نیست و نباید مسئولین امر این اجازه ها را به طرفین مقابل بدهند.

مذاکره کنندگان هسته ای به اصول گزاره برگ ملی پایبند باشند

وی تصریح کرد: گروه نظامی داخل کشور ما نیز در جواب کسانی که زیادخواهی می کنند گفتند که ما با سرب داغ جواب آنها را می دهیم و باید مذاکره کنندگان هسته ای به اصول گزاره برگ ملت ایران پایبند و آن خطوط قرمزی که رهبری فرمودند را در نظر داشته باشند.

مهدوی نژاد با بیان اینکه تفکر شیعی، گزاره برگ ملی ما همه یکی است، گفت: در سال همدلی  حرف دولت و تیم مذاکره کننده با مردم یکی است که این ها ایده آل های کشور جمهوری اسلامی است.

این فعال سیاسی با اشاره به اینکه دشمن می گوید که مردم ایران از مشکلات اقتصادی خسته شده است، اظهار کرد: مردم ایران از دروغگویی کشورهای زیادی خواه خسته شده اند و در مسائل هسته ای کشورشان کوتاه نمی آیند.

وی با بیان اینکه دنیا باید بداند که ما دنبال بمب هسته ای نبوده و نیستیم، گفت: استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای و اتمی حق ماست و باید طرف مقابل این حق را به رسمیت بشناسند.

این فعال سیاسی، گزاره برگ ملت ایران، را بهترین گزینه برای حفظ غرور ملی و اقتدار نظام جمهوری اسلامی دانست و افزود:  ما تابع امر رهبر انقلاب اسلامی هستیم و تیم مذاکره کننده کشورمان نیز باید فرامین رهبری را در سرلوحه کار خود قرار دهند.

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


سه شنبه 26 خرداد 1394 :: نویسنده : ملت ایران

http://www.safireaflak.ir/fa//fa/news/592/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D8%A8%D8%B1%DA%AF%20%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%20%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%87%20%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA/%20%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%20%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C%20%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF%20%D8%AD%D9%81%D8%B8%20%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF/


http://www.safireaflak.ir/fa//fa/news/475/%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85%20%D8%AE%D8%B1%D9%85%20%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%8C%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%20%D8%AD%D9%81%D8%B8%20%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%20%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87%20%D8%A7%DB%8C%20%D9%85%D9%84%D8%AA%20%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%D8%AF%D8%B1%20%D9%85%D8%B0%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%AA%20%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF/


http://www.safireaflak.ir/fa//fa/news/578/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%20%D8%A8%D8%B1%DA%AF%20%D9%85%D9%84%DB%8C%20%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87%20%D8%A7%DB%8C%20%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%D8%B2%20%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA%20%D8%A8%D9%87%20%D8%AD%D9%82%20%D9%85%D9%84%D8%AA%20%D9%88%20%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1%DB%8C%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA/


http://www.safireaflak.ir/fa//fa/news/576/%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9%20%22%D9%85%D8%A7%20%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D9%87%20%D9%86%D9%85%DB%8C%20%D8%AF%D9%87%DB%8C%D9%85%22%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%AF%D9%84%D9%81%D8%A7%D9%86/%20%D8%AA%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AF%20%D8%A8%D8%B1%20%D8%B1%D8%B9%D8%A7%DB%8C%D8%AA%20%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%B7%20%D9%82%D8%B1%D9%85%D8%B2%20%D8%AF%D8%B1%20%D9%85%D8%B0%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%AA+%20%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1%20/


http://www.safireaflak.ir/fa//fa/news/574/%D9%85%D9%87%D8%B1%20%D8%AA%D8%A3%DB%8C%DB%8C%D8%AF%20%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C%20%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D8%A8%D8%B1%DA%AF%20%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C+%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1/


http://www.safireaflak.ir/fa//fa/news/557/%D9%85%D9%87%D8%B1%20%D8%AA%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D8%AF%20%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85%20%D8%AF%D9%84%D9%81%D8%A7%D9%86%20%D8%A8%D8%B1%20%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%20%D8%A8%D8%B1%DA%AF%20%D9%85%D9%84%DB%8C%20%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87%20%D8%A7%DB%8C+%20%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1/


http://www.safireaflak.ir/fa//fa/news/550/%D8%A7%D9%85%D8%B6%D8%A7%DB%8C%20%D8%B7%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B1%20%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%20%D8%A8%D8%B1%DA%AF%20%D9%85%D9%84%DB%8C%20%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87%20%D8%A7%DB%8C%20%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7%20%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86%20%D9%84%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C+%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1/


http://www.khabaraflak.ir/fa/news/11713/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%D8%B3%DB%8C%20%D8%A7%D8%B2%20%D9%85%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B2%20%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C%20%D8%B9%D8%A8%D9%88%D8%B1%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%AE%D8%B7%20%D9%82%D8%B1%D9%85%D8%B2%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%20/


http://www.borujerdbaztab.ir/fa/news/7972/%D8%B7%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B1%20%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AC%D8%B1%D8%AF%DB%8C%20%D9%87%D8%A7%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA%20%D8%A7%D8%B2%20%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%20%D8%A8%D8%B1%DA%AF%20%D9%85%D9%84%DB%8C%20%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87%20%D8%A7%DB%8C/


http://www.khabareazad.ir/fa/news/10504/%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9%20%C2%AB%D9%85%D8%A7%20%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D9%87%20%D9%86%D9%85%DB%8C%20%D8%AF%D9%87%DB%8C%D9%85%C2%BB%20%D8%AF%D8%B1%20%D9%84%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%20%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%20%D8%B4%D8%AF+%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1/


http://www.khabareazad.ir/fa/news/10506/%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9%20%C2%AB%D9%85%D8%A7%20%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D9%87%20%D9%86%D9%85%DB%8C%20%D8%AF%D9%87%DB%8C%D9%85%C2%BB%20%D8%AF%D8%B1%20%D9%84%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86+%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1/


http://menar.ir/fa/news/5783/%D9%87%D9%86%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%20%D9%84%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%20%D8%A8%D9%87%20%D9%85%D9%88%D8%AC%20%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA%20%D8%A7%D8%B2%20%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%20%D8%A8%D8%B1%DA%AF%20%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87%20%D8%A7%DB%8C%20%D9%BE%DB%8C%D9%88%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF/


www.loreso.ir/fa/news/12078/%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1%20%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D8%A8%D8%B1%DA%AF%20%D9%85%D9%84%D8%AA%20%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%D8%AF%D8%B1%20%D9%85%D8%AD%D9%84%20%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B2%20%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%87%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AA%D8%B1/

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


1-

golestanema.com/اخبار/اخبار-استان/سیاسی/15668-حمایت-دانش-آموزان-گلستانی-از-«گزاره-بزرگ-ملت-ایران»-تصاویر.html

2-

http://golestanema.com/پیشنهاد-ما/15976-عبدالملکی.html

 

3-

http://golestanema.com/اخبار/اخبار-داخلی/15996-خط-قرمز-هسته‌ای-ملت-ما-6-شرطی-است-که-در-«گزاره‌برگ-ملی»-آمده-است.html

4-

http://golestanema.com/چند-رسانه-ای/عکس/15968-تصاویر-مهر-تایید-دانش-آموزان-کردکویی-پای-“گزاره-برگ-ملی-هسته-ای”.html

5-

 

http://golestanema.com/چند-رسانه-ای/عکس/15404-مهر-تایید-علی-آبادی-ها-بر-گزاره-برگ-ملی-هسته-ای-تصاویر.html

6-

http://golestanema.com/اخبار-شهرستان-ها/رامیان/15425-مهر-تایید-رامیانی-ها-بر-گزاره-برگ-ملی-هسته-ای-تصاویر.html

7-

http://golestanema.com/چند-رسانه-ای/عکس/15793-تصاویر-امضای-گزاره-برگ-هسته-ای-توسط-مردم-بندرترکمن.html

8-

http://golestanema.com/اخبار-شهرستان-ها/گالیکش/15427-مهر-تایید-گالیکشی‌ها-بر-گزاره-برگ-ملی-هسته‌ای-تصاویر.html

9-

http://golestanema.com/چند-رسانه-ای/عکس/15409-تصاویر-گنبدی-ها-هم-بر-گزاره-برگ-ملی-هسته-ای-مهر-تایید-زدند.html

 

10-

http://golestanema.com/چند-رسانه-ای/عکس/15714-تصاویر-مهر-تایید-دوباره-گرگانی‌ها-بر-گزاره-برگ-ملی-هسته‌ای.html

 

11-

http://golestanema.com/چند-رسانه-ای/عکس/15698-تصاویر-دومین-گزاره-برگ-کلاله-ای-تکمیل-شد.html

12-

http://golestanema.com/چند-رسانه-ای/عکس/15732-تصاویر-مهر-تایید-مردم-فندرسک-پای-گزاره-برگ-ملی-هسته-ای.html

 

13-

http://golestanema.com/مطالب-ویژه/15847-بازتاب-امضاء-گلستانی-ها-پای-گزاره-برگ-ملی-هسته-ای-تصاویر.html

 

14-

http://goleramian.ir/اخبار/اخبار-شهرستان/12107-مهر-تائیدم-بر-گزاره-برگ-ملی-هسته-ای

15-

http://qaboosnameh.ir/1394/03/17/گزاره-برگ-ملی-هسته-ای-سند-روشن-ملت-برای/

16-

http://qaboosnameh.ir/1394/03/18/1-3/

17-

http://avayeturkmen.ir/اخبار-شهرستان/30-گفتگو-ها/7222-گزاره-برگ-ملی-خواست-رهبری-و-ملت-است-ایستادگی-از-مواضع-هسته-ای-یعنی-عقب-نشینی-نکردن-از-اصول-انقلاب

18-

http://avayeturkmen.ir/چند-رسانه-ای/7211-1394-03-16-12-50-02

19-

http://zarinnameh.ir/2012-08-25-05-10-52/13046-علی-آبادی-ها-هم-بر-گزاره-برگ-ملی-هسته-ای-مهر-تایید-زدند

20-

http://zarinnameh.ir/special/13128-من-هم-بر-گزاره-برگ-ملی-هسته-ای-مهر-تایید-میزنم

 

21-

http://www.kelas20.ir/اخبار/خبر-ویژه/8705-کلاس-بیستی-ها-بر-گزاره-برگ-ملی-هسته-ای-مهر-تاییدمی-زنند

22-

http://www.kelas20.ir/اخبار/خبر-ویژه/8738-حمایت-فرهنگیان-و-دانش-آموزان-آزادشهر-از-گزاره-برگ-ملی-هسته-ای

23-

http://www.kelas20.ir/2014-03-02-21-26-58/اخبار-دانش-آموزی/8711-مهر-تایید-دانش-آموزان-کردکوی-پای-“گزاره-برگ-ملی-هسته-ای”-تصاویر

 

24-

http://www.atrack.ir/news/اخبار-استان/political-news/7649

25-

http://www.atrack.ir/national-news/political-news/7663

26-

http://www.atrack.ir/social-news/7705

27-

http://www.atrack.ir/news/special/7801

28-

http://www.atrack.ir/social-news/7644

29-

http://www.atrack.ir/news/اخبار-استان/political-news/7699

30-

http://www.atrack.ir/national-news/political-news/7641

 

31

http://www.dana.ir/News/315992.html

32

http://tnews.ir/news/C9C037188208.html

33

http://yon.ir/yk2q

34

http://yon.ir/rK6R

35

http://newsroom.dana.ir/News/332323.html

36

http://yon.ir/og0E

 

37

http://kalalekhabar.ir/2014-03-02-21-42-36/اخبار-ویژه/8261-گزاره-برگ-هسته-ای-نشانگر-خواست-و-اراده-ملت-ایران-است

38

http://www.goleramian.ir/اخبار/اخبار-شهرستان/12060-برگ-مذاکرات-هسته-ای-ایران-تبیین-چارچوبهای-دقیق-نظام-است

39

http://www.daneshjoosalam.ir/مطالب-برگزیده/440-خون-شهدا-پای-امضای-گزاره-برگ-ملت-ایران-است

40

http://www.zarinnameh.ir/2012-08-25-05-11-09/2012-08-25-05-11-27/13099-تیم-مذاکره‎کننده-در-مقابل-زیاده‎خواهی‎دشمنان-ایستادگی-کنند

41

http://daneshjoosalam.ir/مطالب-ویژه/442-تیم-مذاکره-کننده-توافق-نهایی-خود-را-با-الهام-از-گزاره-برگ-ملت-ایران-انجام-دهد

42

http://daneshjoosalam.ir/اخبار/471-«گزاره-برگ-ملی-هسته-ای»-خواست-امام-و-شهداست

43

 

http://golestanema.com/یادداشت/15451-هشدارها-جدی-است.html

44

http://www.basijrasaneh.ir/News/2539.html

45

http://qaboosnameh.ir/1394/03/18/1-3/

46

http://qaboosnameh.ir/1394/03/08/گزاره-برگ-هسته-ای-شروط-هر-گونه-توافق-هست/

 

47

http://sayberi174.persianblog.ir/post/1680/

48

http://sayberi174.persianblog.ir/post/1679/

49

http://sayberi174.persianblog.ir/post/1678/

 

50

http://golestanema.com/چند-رسانه-ای/عکس/16168-تصاویر-امضای-گزاره-برگ-هسته-ای-توسط-مردم-گمیشان.html

 

51

 

http://golestanema.com/یادداشت/16174-مذاکره-با-آمریکا-در-قرآن-به-قلم-یک-طلبه-گرگانی.html

52

http://daneshjoosalam.ir/اخبار/471-«گزاره-برگ-ملی-هسته-ای»-خواست-امام-و-شهداست
53
http://daneshjoosalam.ir/اخبار/443-تیم-مذاکره-کننده-توافق-نهایی-خود-را-با-الهام-از-گزاره-برگ-ملت-ایران-انجام-دهد
54
http://daneshjoosalam.ir/اخبار/441-خون-شهدا-پای-امضای-گزاره-برگ-ملت-ایران-است
55
http://daneshjoosalam.ir/اخبار/441-خون-شهدا-پای-امضای-گزاره-برگ-ملت-ایران-است

مهر تاییدم بر "گزاره برگ ملی هسته ای"

56

http://goleramian.ir/اخبار/اخبار-شهرستان/12107-مهر-تائیدم-بر-گزاره-برگ-ملی-هسته-ای

57

گزاره برگ ملی هسته ای تبیین چارچوبهای دقیق نظام است

http://goleramian.ir/اخبار/اخبار-شهرستان/12060-برگ-مذاکرات-هسته-ای-ایران-تبیین-چارچوبهای-دقیق-نظام-است

 

دل بستن به دشمنان برای حل مشکلات، نگران کننده است

58

http://goleramian.ir/اخبار/اخبار-شهرستان/11964-دل-بستن-به-دشمنان-برای-حل-مشکلات،-نگران-کننده-است

59

رسم همیشگی یانکی ها در مذاکرات

http://goleramian.ir/اخبار/اخبار-شهرستان/11864-رسم-همیشگی-یانکی-ها-در-مذاکرات

 

تیم مذاکره کننده به هیچ وجه به آمریکا اجازه کار با تهدید را نمی دهد/لزوم رعایت خطوط قرمز

60

http://goleramian.ir/اخبار/اخبار-شهرستان/11776-تیم-مذاکره-کننده-به-هیچ-وجه-به-آمریکا-اجازه-کار-با-تهدید-را-نمی-دهد-لزوم-رعایت-خطوط-قرمز

 

61

طومار"گزاره برگ ملی هسته ای" در رامیان امضا شد+تصاویر

http://goleramian.ir/اخبار/اخبار-شهرستان/11991-طومار-گزاره-برگ-ملی-هسته-ای-در-رامیان-امضا-شد-تصاویر

مواظب باشید ترکمنچای هسته ای امضا نشود+ تصاویر

62

http://zarinnameh.ir/2012-08-25-05-10-52/13047

علی آبادی ها هم بر گزاره برگ ملی هسته ای مهر تایید زدند

63

http://zarinnameh.ir/2012-08-25-05-10-52/13046

 

اینجا مهر تایید خود را رسانه ای کنید؛

من هم بر "گزاره برگ ملی هسته ای" مهر تایید میزنم

64

http://zarinnameh.ir/2012-08-25-05-10-52/13128

 

65

http://www.toobagolestan.ir/2014-03-04-15-13-07/اخبار-استان/20-سیاس

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


جت الاسلام حسینی کوهستانی:

روحانیون به ابهامات مردم در مورد تحریم با مطالعه پاسخ دهند

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان یزد گفت: روحانیون در منابر خود به سئوالات مردم در مورد تحریم با مطالعه پاسخ دهند.

طلوع یزد:حجت الاسلام سید محمدشریف حسینی کوهستانی، ظهر امروز در همایش طلایه داران همدلی و همزبانی که با حضور وزیر اطلاعات برگزار شد، اظهار داشت: یکی از عمده ترین سئوالات مردم از روحانیون در منابر، موضوع تحریم ها است که لازم است وعاظ و روحانیون در این زمینه با مطالعه و تحقیق پاسخ دهند.

 

وی تصریح کرد: یکی از بزرگترین تحریم های تاریخ اسلام، تحریم شعب ابیطالب است که مردم باید با آن آشنایی کامل پیدا کنند.

 

حسینی کوهستانی عنوان کرد: در آن زمان پیامبر اسلام (ص) مردم را به ایستادگی و مقاومت و توکل به خدا تشویق می کرد و امروز نیز مردم باید به مقاومت و توکل راهنمایی شوند.

 

وی همچنین از روحانیون خواست تا با استفاده از فرصت ماه مبارک رمضان، چالش های استان را با مردم در میان بگذارند و آنها را به سمت مواردی هدایت کنند که از دغدغه های مسئولان استان است.

 

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان یزد یکی از این موارد را بی سوادی عده ای از مردم خواند و افزود: یزد موفقیت های خوبی در زمینه سوادآموزی کسب کرده اما هنوز عده بسیاری بی سواد هستند که لازم است با استفاده از احادیث و آیات و روایات و متوجه کردن آنها به اهمیتی که اسلام برای کسب علم و دانش دارد، آنها را به سمت سوادآموزی تشویق و ترغیب کرد.

 

در این مراسم که در مسجد حظیره یزد برگزار شد، از کتاب «جان جهان»، سروده ابوالقاسم غفوری میبدی رونمایی شد.

 

این کتاب مشتمل بر هزار و یک رباعی است که همگی به ساحت مقدس امام زمان (عج) تقدیم شده است.

 

ابوالقاسم غفوری، متخلص به ذره، علاوه بر مجموعه هزار و یک رباعی، مجموعه دیگری مشتمل بر هزار و یک دو بیتی در موضوعات مختلف و مجموعه ۴۰۰ دو بیتی درباره حج سروده است که به زودی منتشر خواهد شد.

 

 

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :امضای مردم شهرستان چرام پای گزاره برگ ملی هسته ای / تصاویر
مردم شهرستان چرام در آیین عبادی سیاسی نماز جمعه با امضای طومار گزاره برگ ملی هسته ای نشان دادند که همچنان پای عزت و شرافت ایران اسلامی ایستاده اند.

لینک خبر:
http://sobhezagros.ir/node/168529
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :صبح زاگرس,گزاره برگ, خبرلنده, ملت ایران, امضا, ملت, مذاکرات هسته ای, شهرستان لنده
مردم ولایت مدار شهرستان لنده همزمان با سراسر كشور با امضا طومار "گزاره برگ ملت ایران" خواستار رعایت خطوط قرمز نظام از سوی تیم مذاكره كننده شده و بر حقوق هسته ای خود تاكید كردند.

لینک خبر:
http://sobhezagros.ir/node/168527

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :در پی زیاده خواهی غرب و استکبار، مردم ولایتمدار شهرستان بهمئی، مهر تایید خود را پای گزاره برگ هسته ای ملت ایران درج نمودند.

لینک خبر:
http://sobhezagros.ir/node/169024

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


موج حمایت اقشار مردمی از گزاره برگ ملی(1)؛گزاره برگ ملی همانند مناطق دیگر ایران، در کهگیلویه و بویراحمد، با موج حمایت های مردمی رو به رو شده است و عشایر این استان، رعایت این اصول را به مسئولان گوشزد می کنند.

لینک خبر:
http://sobhezagros.ir/node/168943

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :امضای گزاره برگ هسته ای
مردم گچساران در آیین عبادی سیاسی نمازجمعه امروز هم صدا با سراسر کشور از اصول شش گانه "گزاره برگ ملی هسته ای" حمایت کردند.

لینک خبر:
http://sobhezagros.ir/node/168799

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
( کل صفحات : 19 )    ...   3   4   5   6   7   8   9   ...   
حقوق هسته ای
همه با هم یکصدا در مقابل زیاده خواهی دشمن
درباره وبلاگ

اصولی که بایست در توافقنامه هسته ای رعایت می شد
اصل یک: تمام تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران باید یک‌جا و هم‌زمان با امضاء توافقنامه کاملاً لغو (نه تعلیق) شود.
اصل دوم : دستاوردهای هسته‌ای در حد نیازهای واقعی کشور باید حفظ و تقویت شود.
اصل سوم: هیچ مانعی برای استمرار تحقیقات و پیشرفت‌های علمی و فنی در امور هسته‌ای و هیچ محدودیتی برای دانشمندان مربوطه وجود نداشته باشد.
اصل چهارم: هیچ نظارتی فراتر از مقررات و عرف بین المللی اعمال نشود.
اصل پنجم : هیچ‌گونه نظارت و اعمال محدودیت بر نیروهای مسلح و مراکز نظامی و امنیتی پذیرفته نیست.
اصل ششم: توافق هسته‌ای باید بازگشت پذیر باشد و در صورت نقض عهد دشمن ما هم بتوانیم به شرایط قبل از توافق برگردیم.

مدیر وبلاگ : ملت ایران
مطالب اخیر
نویسندگان
آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :

                    
 
 
 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic